Rozlišujeme 3 úrovně podpory:

1. úroveň – informace – obsahem této úrovně jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele služby. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Tato úroveň podpory nenabízí možnosti řešení.

2. úroveň – rada – rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace uživatele služby. Je-li to možné, nabízí alternativy řešení. Posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. např.: uživatel služby chce ukončit pracovní poměr. Poradce informuje uživatele služby o možných způsobech ukončení pracovního poměru včetně právních následků.

3. úroveň – aktivní pomoc – jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí:

 • vzorů různých smluv a podání,
 • pomoci s vyplněním formulářů a dotazníků s aktivní účastí uživatele služby,
 • kopií příslušných ustanovení právních norem,
 • pomoc při zprostředkování kontaktu u dalších institucí, či jiných poskytovatelů sociálních služeb,
 • atp.

Konkrétní úroveň podpory je dána konkrétní nepříznivou sociální situací, ve které se uživatel služby nachází.

Poradenství je poskytováno v oblastech:

Odborné sociální poradenství je poskytováno v následujících oblastech. Uvedené číslo značí maximální úroveň podpory:

 1. Sociální dávky poskytované mimo rámec sociální pojištění – 3

  např.: systém dávek, dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, příspěvek na péči, atp.

 2. Sociální služby – 3

  např.: sociální poradenství, služby sociální péče a prevence, síť sociálních služeb

 3. Sociální pojištění – 3

  např.: důchodové pojištění, nemocenské pojištění, atp.

 4. Problematika zadlužování občanů – 3

  např.: rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníků / věřitelů / ručitelů, atp.

 5. Ochrana spotřebitele – 2

  např.: smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele, atp.

 6. Bydlení – 1

  např.: bydlení v nemovitosti na základě (spolu)vlastnického práva, problematika společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, bydlení

  na základě nájemní smlouvy, sociální bydlení, atp.

 7. Veřejná správa – 1

  např.: sociálně právní ochrana dětí, správní řízení, matriční právo, ochrana osobních údajů, atp.

 8. Trestní právo – 1

  např.: trestní právo hmotné, trestní řízení, specifika trestnosti mladistvých, atp.

 9. Ochrana základních práv a svobod – 1

  např.: Listina základních práv a svobod, Veřejný ochránce práv, atp.

 10. Právní systém ČR – 1

  např.: právní systém ČR

 11. Právní systém EU – 1
 12. Daně a poplatky – 1

  např.: daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, správní poplatky, atp.

 13. Zdravotní pojištění a zdravotnictví – 1

  např.: práva a povinnosti pacientů, atp.

 14. Školství a vzdělávání – 1
 15. Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost – 2

  např.: práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, vznik / zánik pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

  odměňování, zaměstnanost, atp.

 16. Rodina a mezilidské vztahy – 3

  např.: vznik / zánik manželství, rodičovská odpovědnosti, osvojení, pěstounství, vyživovací povinnosti (děti, manželé, atp.), atp.

 17. Občanskoprávní vztahy – 3

  např.: účastníci právních vztahů, právní jednání, promlčení, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, dědické právo, atp.

 18. Občanské soudní řízení

  např.: soudní pravomoc a příslušnost, exekuční řízení, insolvenční řízení, opravné prostředky, atp.

Odborné sociální poradenství není poskytováno:

 • v oblastech: daňového, obchodního a restitučního práva
 • v situacích, kdy by mohl některé ze stran vzniknout komerční prospěch

Odborným sociálním poradenstvím není:

 • poskytování hmotné a finanční pomoci
 • poskytování ubytování
 • poskytování advokátních/práv­ních služeb (zastupování u soudu, sepisování smluv, žalob či jiných podání)
 • provádění výpočtů daňové povinnosti, důchodů, mezd, poplatků, výše sociálních dávek, úroků, aj.