Veřejný závazek

Poslání

Poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří se na poradnu obrátí v nepříznivé sociální situaci nebo ve chvíli, kdy jim tato situace hrozí.
Být nezávislým místem bezplatné, důvěrné, nezávislé a nestranné pomoci a provázet občany při jejich obtížích.
Usilovat o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

Cíle služby

  • Umožnit zájemcům o službu získat informace, rady a aktivní pomoc v souladu se zásadami občanského poradenství.
  • Stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace.
  • Udržovat aktivní účast organizace na zajištění úkolů spojených s realizací komunitního plánu sociálních služeb na místní úrovni.
  • Pomáhat občanům v jejich snaze účinně vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.
  • Dbát na zachování lidské důstojnosti a dodržování základních práv a svobod uživatelů dle planých právních norem ČR a EU.
  • Umožnit uživatelům přístup k informacím o dostupných službách místních institucí a k příslušným kontaktům na základě aktualizovaných výstupů Komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích.
  • Vytvářet příležitost k uplatňování vlastní vůle uživatele a podpořit ho ve využití vlastního potenciálu a nejbližší vztahové sítě.
  • Radit s vyplněním formulářů a dotazníků, pomáhat při vyhledávání vzorů pro příslušná podání.
  • Spolupracovat v zájmu uživatelů s ostatními poskytovateli sociálních služeb, s veřejnou správou a samosprávou na místní úrovni.

Zásady občanského poradenství

Bezplatnost

Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.

Nezávislost

Poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních či jiných organizacích, které poradnu finančně podporují.

Nestrannost

Služby jsou poskytovány všem osobám, které se na poradnu obrátí bez rozdílu věku, národnosti, pohlaví, zdravotního postižení, náboženského vyznání, politické příslušnosti, sociálního statusu, sexuální orientace apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

Diskrétnost

Poradci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích uživatelů i o skutečnostech souvisejících se třetími osobami, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, včetně toho, že uživatel poradnu navštívil. Poradce je zbaven povinnosti mlčenlivosti pouze v případě, že by byla prolomena jejich oznamovací povinnost plynoucí z platných právních předpisů. Jakékoliv údaje může poradce poskytnout třetí osobě pouze na základě souhlasu podepsaného uživatelem, který může vystupovat i anonymně nebo v zastoupení.