+420 466 989 574
op.pce@seznam.cz

Občanské poradenství

Veřejný závazek

Poslání

Cíle služby

 • Umožnit zájemcům o službu získat informace, rady a aktivní pomoc v souladu se zásadami občanského poradenství.
 • Stabilizovat a rozvíjet lidské zdroje organizace.
 • Udržovat aktivní účast organizace na zajištění úkolů spojených s realizací komunitního plánu sociálních služeb na místní úrovni.
 • Pomáhat občanům v jejich snaze účinně vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.
 • Dbát na zachování lidské důstojnosti a dodržování základních práv a svobod uživatelů dle planých právních norem ČR a EU.
 • Umožnit uživatelům přístup k informacím o dostupných službách místních institucí a k příslušným kontaktům na základě aktualizovaných výstupů Komunitního plánování sociálních služeb v Pardubicích.
 • Vytvářet příležitost k uplatňování vlastní vůle uživatele a podpořit ho ve využití vlastního potenciálu a nejbližší vztahové sítě.
 • Radit s vyplněním formulářů a dotazníků, pomáhat při vyhledávání vzorů pro příslušná podání.
 • Spolupracovat v zájmu uživatelů s ostatními poskytovateli sociálních služeb, s veřejnou správou a samosprávou na místní úrovni.

Zásady občanského poradenství

Bezplatnost
Poradenské služby jsou poskytovány bezplatně.

Nezávislost
Poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních či jiných organizacích, které poradnu finančně podporují.

Nestrannost
Služby jsou poskytovány všem osobám, které se na poradnu obrátí bez rozdílu věku, národnosti, pohlaví, zdravotního postižení, náboženského vyznání, politické příslušnosti, sociálního statusu, sexuální orientace apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

Diskrétnost
Poradci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních a citlivých údajích uživatelů i o skutečnostech souvisejících se třetími osobami, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své poradenské činnosti, včetně toho, že uživatel poradnu navštívil. Poradce je zbaven povinnosti mlčenlivosti pouze v případě, že by byla prolomena jejich oznamovací povinnost plynoucí z platných právních předpisů. Jakékoliv údaje může poradce poskytnout třetí osobě pouze na základě souhlasu podepsaného uživatelem, který může vystupovat i anonymně nebo v zastoupení.


Cílová skupina

Služba je určena pro všechny občany, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí.

 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • osoby bez přístřeší
 • osoby komerčně zneužívané
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková kategorie

 • dorost (16–18 let)
 • mladí dospělí (19–26 let)
 • dorost (16 – 18 let)
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Oblasti poradenství

Rozlišujeme 3 úrovně podpory:

1. úroveň – informace – obsahem této úrovně jsou obecná fakta, při kterých není třeba posuzovat a řešit konkrétní situaci uživatele služby. Informacemi mohou být také konkrétní údaje, které jsou cílené na danou situaci. Tato úroveň podpory nenabízí možnosti řešení.

2. úroveň – rada – rada je orientovaná na dojednané řešení problému. Vychází z konkrétní situace uživatele služby. Je-li to možné, nabízí alternativy řešení. Posuzuje klady a zápory jednotlivých variant řešení. např.: uživatel služby chce ukončit pracovní poměr. Poradce informuje uživatele služby o možných způsobech ukončení pracovního poměru včetně právních následků.

3. úroveň – aktivní pomoc – jedná se o komplexní přístup k řešení problému včetně poskytnutí:

 • vzorů různých smluv a podání,
 • pomoci s vyplněním formulářů a dotazníků s aktivní účastí uživatele služby,
 • kopií příslušných ustanovení právních norem,
 • pomoc při zprostředkování kontaktu u dalších institucí, či jiných poskytovatelů sociálních služeb,
 • atp.

Konkrétní úroveň podpory je dána konkrétní nepříznivou sociální situací, ve které se uživatel služby nachází.

Poradenství je poskytováno v oblastech:

Odborné sociální poradenství je poskytováno v následujících oblastech. Uvedené číslo značí maximální úroveň podpory:

 1. Sociální dávky poskytované mimo rámec sociální pojištění – 3

  např.: systém dávek, dávky hmotné nouze a státní sociální podpory, příspěvek na péči, atp.

 2. Sociální služby – 3

  např.: sociální poradenství, služby sociální péče a prevence, síť sociálních služeb

 3. Sociální pojištění – 3

  např.: důchodové pojištění, nemocenské pojištění, atp.

 4. Problematika zadlužování občanů – 3

  např.: rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníků / věřitelů / ručitelů, atp.

 5. Ochrana spotřebitele – 2

  např.: smluvní vztahy, vymáhání práv spotřebitele, atp.

 6. Bydlení – 3

  např.: bydlení v nemovitosti na základě (spolu)vlastnického práva, problematika společenství vlastníků jednotek a bytových družstev, bydlení

  na základě nájemní smlouvy, sociální bydlení, atp.

 7. Veřejná správa – 1

  např.: sociálně právní ochrana dětí, správní řízení, matriční právo, ochrana osobních údajů, atp.

 8. Trestní právo – 1

  např.: trestní právo hmotné, trestní řízení, specifika trestnosti mladistvých, atp.

 9. Ochrana základních práv a svobod – 1

  např.: Listina základních práv a svobod, Veřejný ochránce práv, atp.

 10. Právní systém ČR – 1

  např.: právní systém ČR

 11. Právní systém EU – 1
 12. Daně a poplatky – 1

  např.: daň z nemovitosti, daň z nabytí nemovitosti, správní poplatky, atp.

 13. Zdravotní pojištění a zdravotnictví – 1

  např.: práva a povinnosti pacientů, atp.

 14. Školství a vzdělávání – 1
 15. Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost – 2

  např.: práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele, vznik / zánik pracovního poměru, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,

  odměňování, zaměstnanost, atp.

 16. Rodina a mezilidské vztahy – 3

  např.: vznik / zánik manželství, rodičovská odpovědnosti, osvojení, pěstounství, vyživovací povinnosti (děti, manželé, atp.), atp.

 17. Občanskoprávní vztahy – 3

  např.: účastníci právních vztahů, právní jednání, promlčení, podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů, dědické právo, atp.

 18. Občanské soudní řízení

  např.: soudní pravomoc a příslušnost, exekuční řízení, insolvenční řízení, opravné prostředky, atp.

Odborné sociální poradenství není poskytováno:

 • v oblastech: daňového, obchodního a restitučního práva
 • v situacích, kdy by mohl některé ze stran vzniknout komerční prospěch

Odborným sociálním poradenstvím není:

 • poskytování hmotné a finanční pomoci
 • poskytování ubytování
 • poskytování advokátních/práv­ních služeb (zastupování u soudu, sepisování smluv, žalob či jiných podání)
 • provádění výpočtů daňové povinnosti, důchodů, mezd, poplatků, výše sociálních dávek, úroků, aj.